avatar_circle_blue_512dp

นางสาวสุพรรณี  สฤษดิ์อภิรักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

สสจ.เพชรบุรี

avatar_circle_blue_512dp

นายตุลย์  นาคนคร
ลูกจ้างโครงการฯ
สสจ.เพชรบุรี

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวกรณิกา พิกุล
         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.ท่ายาง

avatar_circle_blue_512dp

นายณัฐพล  แพเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสอ.เมืองเพชรบุรี

avatar_circle_blue_512dp

นางวนิดา สมานมิตร
       นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
พมจ.เพชรบุรี

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวชุลีพร ใสสะอาด
นักจิตวิทยาชำนาญการ
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เพชรบุรี

avatar_circle_blue_512dp

นางพัชรา  แย้มสำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สพป.เขต 2

avatar_circle_blue_512dp

นางนิรชา  ป้านศรี
รองผู้อำนวยการ
รร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวลัดดา   ต้วมศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.ชะอำ

avatar_circle_blue_512dp

นางศิริพร  ศรีอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ท่ายาง

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวอธินี  ชิษสวัสดิ์
 
อบต.ท่าไม้รวก