avatar_circle_blue_512dp

นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นายอนุสรณ์  สุขกันตะ
นักวิชาการสาธารณสุข
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นายศุภณัฐ  อิ่มทั่ว
ผู้ประสานโครงการฯ
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นางปันนัดดา  วงศ์ภูมิ
    พัฒนาสังคมและความมั่นคง       ของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พมจ.ประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นางสมพิศ หลวงแจ่ม
            นักสังคมสงเคราะห์              ชำนาญการพิเศษ
พมจ.ประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นางพนิดา  ชูแข
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
พมจ.ประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นายเสริมศักดิ์  รอดเพ็ชร
  จนท.โครงการเสริมสร้างความ      เข้มแข็งในครอบครัว สภาเด็ก   และเยาวชน
พมจ.ประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นางวรรณา  พวงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
สพม. 10

avatar_circle_blue_512dp

นางนิตยา  วิชนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สพป. เขต 1

avatar_circle_blue_512dp

นางธนพร อรชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สพป. เขต 2

avatar_circle_blue_512dp

นางวราพร ทับซ้อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สพป. เขต 2

avatar_circle_blue_512dp

นางมธุรส  ศรีสุภาพ
นักวิชาการศึกษา
กศน.

avatar_circle_blue_512dp

นางสุนารี  ขุนณรงค์
รองผู้อำนวยการ
เครือข่ายอาชีวะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นายศิวกร อนุชาญ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นายธนะกฤษณ์  ผลเกลี้ยง
นักสังคมสงเคราะห์
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

avatar_circle_blue_512dp

นางศิริวรรณ รัตนชัยฉฏะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวขนิษฐา  จันทร
นักจิตวิทยา
บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ

avatar_circle_blue_512dp

นายปรีชา  รัตนสมบัติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นชำนาญงาน
ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 avatar_circle_blue_512dp
คุณนงเยาว์  นวลพรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ทีมประเมินภายใน)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

avatar_circle_blue_512dp
นางสาวจุฬาลักษณ์  สังข์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สสอ.สามร้อยยอด

 

avatar_circle_blue_512dp
ร.ต.ท.หญิงวลัยลักษณ์ แก้วมีศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สสอ.เมือง

avatar_circle_blue_512dp
นางเอมอร  ธีรานุวรรตน์
       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.ทับสะแก

avatar_circle_blue_512dp

นางสาววานิสา โชคลาภ
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.หัวหิน

avatar_circle_blue_512dp
นางอนงค์  อยู่ปาน
      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.กุยบุรี

avatar_circle_blue_512dp
นางละไม เพ็งสวัสดิ์
      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.บางสะพาน

avatar_circle_blue_512dp
นางสาวอธิฐาน  คำสิงห์นอก
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สามร้อยยอด

avatar_circle_blue_512dp
นางสาวศิริพร  สุนะวงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ทับสะแก

avatar_circle_blue_512dp
นางสาวสุพรรณี   ศรีคำ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.หัวหิน

avatar_circle_blue_512dp
นางวันวิสา  บุญยืนมั่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ปราณบุรี

avatar_circle_blue_512dp
นายกฤตยา  แดงขวัญทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.บางสะพาน

avatar_circle_blue_512dp
นางภรภัทร  ดอกรัก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.กุยบุรี

avatar_circle_blue_512dp
นางสาวนันทพร ทิมแท้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.บางสะพานน้อย

avatar_circle_blue_512dp
คุณวรัญณีย์ วงษ์คลัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพสต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย