avatar_circle_blue_512dp

นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

นายนิกร สีตา
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สสจ.เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

นางอุไรวรรณ ชัยมินทร์
       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสจ.เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

นายเรืองชาติ ควรเลียง
     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสจ.เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

นางชนานุช ชัยศิลปบุญ
          นักวิชาการสาธารณสุข         ชำนาญการ
สสจ.เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

คุณนิภา วิชาโห้ง
ผู้ประสานงานโครงการ
สสจ.เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

คุณพิมพ์ชญา ศิริมาล
 
พมจ.เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

นายอัศวิน จุมปา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
พมจ.เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

นางมาลิณี นันตรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สพป. เขต1

avatar_circle_blue_512dp

พญ.พัชรี ขันติพงษ์
นักวิชาการอิสระ

avatar_circle_blue_512dp

ดร.สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ
     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.แม่สาย

avatar_circle_blue_512dp

นางอังคณา โสภณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

avatar_circle_blue_512dp

นางเสนีย์ พระโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.พาน

avatar_circle_blue_512dp

อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี
อาจารย์สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

avatar_circle_blue_512dp

นายพิษณุ เขื่อนเพชร
รองประธานสภาเทศบาล ต.นางแล
เทศบาล ต.นางแล

avatar_circle_blue_512dp

นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ
ปลัด อบต.ม่วงคำ 
อบต.ม่วงคำ

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวรุจิระภา มาไกล
ประธาน สวท เชียงราย
สวท เชียงราย

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวเกศกานดา รัตจีน
ผจก.บ้านสคูล
บ้านสคูล