avatar_circle_blue_512dp

ดร.วรางค์ภรณ์  ไตรติลานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นางวิภาวี  สุวรรณธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวศันสนีย์  ย่องใย
นักจัดการงานทั่วไป
สสจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวกานต์สินี  กนะกาศัย
นักสังคมสงเคราะห์
พมจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นางวิภวา  อุดมรัตน์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พมจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นางเบญจมาศ  ลิ้มสุขศิริ
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
พมจ.ฉะเชิงเทรา

 

avatar_circle_blue_512dp

นางศศินันท์ อริยรัฐสินกุล
      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค
สสจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวสปันนา ศรีเวี๊ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานควบคุมโรค

สสจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นายวุฒิชัย ไทยเศรษฐวัฒน์กุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานควบคุมโรค

สสจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นางสุรัสวดี  หมัดรอด
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สสอ.บางน้ำเปรี้ยว

avatar_circle_blue_512dp

นางมณี ทวีกูล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญงาน
สสอ.บางคล้า

avatar_circle_blue_512dp

นางเพ็ชรรัตน์  เทียบวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.บางน้ำเปรี้ยว

avatar_circle_blue_512dp

นางปรารถนา ทัพกานนท์
นักสังคมสงเคราะห์
พมจ.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวกานต์สินี  กนะกาศัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.คลองนา

avatar_circle_blue_512dp

ดร.อรนรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.พุทธโสธร

avatar_circle_blue_512dp

นางปฏิญญา เอี่ยมสำอางค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.บางคล้า

avatar_circle_blue_512dp

นางอรัญญา เกตุตุ้ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.บางคล้า

avatar_circle_blue_512dp

นายธรรม พิศวาส
ผอ.รพ.สต.
รพ.สต.วังตะเคียน

avatar_circle_blue_512dp

นายคำรณ มุทะสิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.สิงโตทอง

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวจุฑามาศ  อินทพันธุ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
รพ.สต.สิงโตทอง

avatar_circle_blue_512dp

นางวิรัช ภัทรวรกาญจน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.บางกระเจ็ด ม.2

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวจิรภา แม้นเจริญ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.บางกระเจ็ด ม.4

avatar_circle_blue_512dp

นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.6

avatar_circle_blue_512dp

นายสุขใจ ดวงประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวอุไรวรรณ ไชโย

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

avatar_circle_blue_512dp

นายอนันต์ บุศสาวัฒน์
รอง.ผอ.รร.วัดนครเนื่องเขต
รร.วัดนครเนื่องเขต

avatar_circle_blue_512dp

นางบุญยืน  อิ่มสำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รร.วัดนครเนื่องเขต

avatar_circle_blue_512dp

นายมนตรี เดวิเลาะ
ผอ.รร.หมอนทองวิทยา
รร.หมอนทองวิทยา

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวโชติกา แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย
รร.หมอนทองวิทยา

avatar_circle_blue_512dp

นายศักดิ์เดช ธรรมสะเร
ศูนย์ฝ่ายกิจการนักเรียน
รร.วัดเปี่ยมนิโครธาราม

avatar_circle_blue_512dp

นายมานิตย์ สิทธิโสภาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รร.วัดเปี่ยมนิโครธาราม

avatar_circle_blue_512dp

นางหทัยภัทร  บุบผาชาติ
อาจารย์
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2

avatar_circle_blue_512dp

นางสมพร  กิตติกูล
อาจารย์
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2

avatar_circle_blue_512dp

นางธชธร  จารุพงศ์
อาจารย์
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2

avatar_circle_blue_512dp

นายพัฒนพงษ์  ศรีคำดี
อาจารย์
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2

avatar_circle_blue_512dp

นางนารีรัตน์  วัฒนกุล
อาจารย์
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2

avatar_circle_blue_512dp

นายศุภชัย  ซิ้มพานิช
อาจารย์ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
กศน.อ.เมืองฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นายธวัชชัย ฤทธิ์เดชโยธิน
อาจารย์ กศน.อำเภอบางคล้า
กศน.อ.บางคล้า

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวนพวรรณ  พ่วงสมบัติ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

avatar_circle_blue_512dp

นางชิดชนก กันสิทธิ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านพักเด็กและครอบครัว

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวพรทิวา การเจริญดี
นักจิตวิทยา
บ้านพักเด็กและครอบครัว

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวพรอุมา  พิชัยกาล
นักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักเด็กและครอบครัว

avatar_circle_blue_512dp

นายภูมินทร์  วันดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

avatar_circle_blue_512dp

นายนิพันธ์ โง้วเจริญสุข
 นักส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

avatar_circle_blue_512dp

นางสมพิศ ชวนะภูธร
ผอ.กองสาธารณสุข
เทศบาล ต.บางน้ำเปรี้ยว

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวเอมอร รอดพิทักษ์
      หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

อบต.คลองนา

avatar_circle_blue_512dp

นายอนุพงศ์  สมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
อบต.คลองนา

avatar_circle_blue_512dp

นายสานน  งามขำ
ผอ.กองสาธารณสุข
อบต.วังตะเคียน

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวทัศนีย์ พลอบทับทิม
รองปลัด อบต.
อบต.โพรงอากาศ

avatar_circle_blue_512dp

นายยศรันต์  บุญทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
อบต.บางกระเจ็ด

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวทัศนีย์  พลอยทับทิม
รองปลัด อบต.โพรงอากาศ
อบต.โพรงอากาศ

avatar_circle_blue_512dp

นายอาทิตย์  พรอุดม
นักพัฒนาชุมชน 6 
อบต.โพรงอากาศ

avatar_circle_blue_512dp

ดร.บุญสม น้ำสมบูรณ์
ประธานมูลนิธิก้าวหน้า
มูลนิธิก้าวหน้า

avatar_circle_blue_512dp

นางบรรเจิด  สุนันท์
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก้าวหน้า
มูลนิธิก้าวหน้า

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวสุกัญญา ลิ้มเจริญ
ประธานชมรมเพื่อนสังคม
ชมรมเพื่อนสังคมจังหวัด

avatar_circle_blue_512dp

ศ.ดร.วีณา  จีระแพทย์
ทีมประเมินภายนอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

avatar_circle_blue_512dp

ผศ.ดร.เพ็ญพักตร์  อุทิศ
ทีมประเมินภายนอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

avatar_circle_blue_512dp

ดร.กนกวรรณ  แสงอนันต์
ทีมประเมินภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล