วันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 59 จ.มหาสารคาม จัดประชุม workshop เพื่ออบรมวิทยากรการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับบุตรหลานอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัว ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รพสต. อาจารย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม