รายงานการประเมินผลของโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำพูน ฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อประเมินความเหมาะสมในด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต และจะนำผลที่ได้ไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรดำเนินการต่อไป และควรมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไร

การประเมินผลครั้งนี้ใช้เครื่องมือ CIPP หรือการประเมิน 4 ด้านมาเป็นกรอบการประเมิน ประกอบด้วย การประเมินบริบท/สภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต โดยเชื่อมโยงไปสู่ภารกิจ 9 ด้าน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือจากภาคีการทำงานร่วมในระดับจังหวัด นำแบบสอบถามไปให้ผู้ปฏิบัติการและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่สามารถเป็นประโยชน์ในการต่อไป อาทิ ด้านบริบท มีข้อเสนอให้ศึกษาถึงปัจจัยเชื่อมโยงกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้มากขึ้น ควรให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลด้านสังคมและชุมชน เพิ่มการทำงานกับกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง หรือด้านปัจจัยเบื้องต้น ที่พบว่าจังหวัดมีต้นทุนในการทำงานที่ดี สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อคือทำงานในเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการดำเนินงานเพื่อที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามลิงค์ด้านล่าง

การประเมินผลการทำงานนอกจากมีประโยชน์ต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองแล้วที่จะทบทวนการทำงานที่ผ่านมา ค้นหาจุดแข็งแล้วเพิ่มให้จุดแข็งดังกล่าวแข็งแกร่งยิ่งขึ้น หรือค้นพบจุดอ่อนที่จะทำให้คนทำงานช่วยเติมเต็มจุดอ่อนดังกล่าว และพัฒนาให้เป็นจุดแข็งต่อไป รายงานที่เกิดขึ้นยังถือเป็นบทเรียนหรือประสบการณ์ให้กับคนทำงานในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะนำสิ่งที่ค้นพบนั้นไปวางแผนพัฒนาการทำงานในพื้นที่ต่อไปอีกด้วย

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่
 

[pdf-embedder url=”http://www.thaiteenpreg.com/wp-content/uploads/2016/06/report-CIPP.pdf”]