วันที่ 4 มิ.ย. 59 จ.เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านการสื่อสารเรื่องเพศ ภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขส่งเสริมระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างครอบคลุมและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยรุ่น เยาวชนที่เข้าร่วมเป็นแกนนำของ รร.หอพระ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จ.เชียงใหม่