วันที่ 3-4 มิ.ย. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับชุมชน เรื่องการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลาน โดยทีมงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง และทีมจากคณะครูที่ผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าว โดยได้ทำการสาธิต กิจกรรมในหลักสูตร 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเส้นชีวิต กิจกรรมย้อนรอยวัยรุ่น และกิจกรรมเราทำกับลูก แบบนี้บ่อยไหม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คนประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานและคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด จ.ลำปาง