156891

ผ่านมาปีครึ่งซึ่งเท่ากับ “ครึ่งทาง” แล้วของโครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดแบบบูรณาการ” ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยได้มีการจัดเวทีถอดบทเรียนการทำงานครึ่งทางที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 30 พ.ค.59 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แม้ปีครึ่งที่ผ่านมาทุกภาคส่วนจะทำงานกันอย่างแข็งขันเพื่อช่วยลดตัวเลขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แต่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าภาพหลักงานนี้ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ในรอบ 7 ปีย้อนหลัง โดยแบ่งเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี และ 15- 19 ปี พบว่า กลุ่มอายุที่มีแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี ในส่วนของกลุ่ม อายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีอัตราการตั้งครรภ์ที่เกินเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

156318

คนทำงานหลายคนเห็นแนวโน้มสถานการณ์แล้วบอกว่า “เราทำ (งาน) ตั้งเยอะ ทำไมตัวเลขไม่ค่อยลดลงเลย” “เราทำอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่า ยังมีอีกหลายหน่วยงานไม่ได้เข้ามาร่วมมือหรือเห็นความสำคัญของปัญหาแบบที่เราเห็น ” เหล่านี้คือเสียงสะท้อน แต่น้ำเสียงไม่ได้ทดท้อ และนี่คือคำถามสำคัญว่าทำไมเราทำงานกันอย่างแข็งขันและตั้งอกตั้งใจ แต่แล้วสถานการณ์เรื่องท้องในวัยรุ่นของจังหวัดดูเหมือนจะ “ทรงๆ”

อย่างไรก็ตาม คนทำงานเองก็ได้วิเคราะห์การทำงานที่ผ่านมาในภาพรวมระดับจังหวัด และน่าสนใจว่างานหลักที่ทุกทีมทำได้อย่างเข็มแข็งคืองาน “พ่อแม่” หรือโครงการ “คุยเปิดใจ ลูกหลาน(รัก) ปลอดภัย”  ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ภารกิจหลักที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อจัดการปัญหาท้องในวัยรุ่น แต่เมื่อกลับมามองภารกิจอื่นๆ ที่เหลือพบว่า ยังก้าวไปไม่ไกลพอ เช่น ภารกิจเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านที่พบว่า ในระดับปฏิบัติยังไม่มีการสอนแบบรอบด้านและขาดการติดตาม ภารกิจเรื่องบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ที่มีหน่วยบริการอยู่ในทุกอำเภอแต่ก็พบว่าเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายยังไม่เข้ามาใช้บริการที่คลินิก
156319ถ้าเปรียบกับการทำศึก เราอาจจะตีอ้อมเมือง ล้อมเมืองกันอยู่นาน ยังเข้าไม่ถึงใจกลางเมืองซึ่งหมายถึงเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะงานเพศศึกษาที่สามารถสื่อสารได้ถึงเด็กโดยตรงยังไม่เข้มแข็งนักหรืองานบริการที่เป็นมิตรซึ่งเป็นงานที่จะได้พบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาโดยตรง ก็ยังไม่มีกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการในตัวเลขที่เราพอใจ ซึ่งทั้งสองงานอาจจะต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ที่เน้นการติดตามและวิธีการดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับงานทั้ง 9 ภารกิจให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังเหลืออีกปีครึ่งที่จะเดินทางกันต่อ ซึ่งดูจากพลังที่สะท้อนออกมาจากแววตาของคณะทำงานแล้วบอกเลยว่า ยังมีแรงมุ่งมั่นเดินต่อด้วยความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายอยากเห็นลูกหลานประจวบอยู่รอดปลอดภัยในเรื่องเพศ ซึ่งนั่นหมายถึงตัวเลขท้องในวัยรุ่นที่จะลดลงไปด้วย

โดย…โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ประจวบฯ