วันที่ 2 มิ.ย. 59 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่การทำงานภายใต้โครงการ และวางแผนการนิเทศติดตามโรงเรียน และการสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ ติดตามนักเรียนที่เผชิญปัญหา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) การศึกษาเอกชน สำนักงานการอาชีวศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (พมจ.) และบ้านพักเด็กและครอบครัว ณ ร้านอาหารลลิตตา อ.เมือง จ.เชียงใหม่