วันที่ 1 มิ.ย. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำพูน พื้นที่ อ.ป่าซาง เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนการศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานปีที่ 1 พร้อมกับชี้แจงเรื่อง พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และวางแผนการดำเนินงานท้องในวัยรุ่นของ อ.ป่าซาง รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ ตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ อ.ป่าซาง อีกด้วย