วันที่ 30 พ.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมทีมทำงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ภารกิจ 9 ด้านของการทำงานในระดับอำเภอ และวางแผนการทำงานในปีที่ 2 ผลจากการประชุมพบว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นประเด็นสำคัญในระดับอำเภอ และมีข้อเสนอให้ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการทำงานปีที่ 2 โดยเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่รอบด้าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน ณ โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่