วันที่ 19, 27 พ.ค. และ 3 มิ.ย. 59 นักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (up to me) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตมัธยม กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ RTANC for safe sex ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 ซึ่งต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในกลุ่มวัยรุ่น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพฯ และภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

               270559_376    270559_3923

               270559_809    270559_2077