วันที่18, 26 พ.ค. และวันที่ 2 มิ.ย. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (up to me) ให้กับนักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 28 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ก่อนที่จะลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม

 

6661    4951

 

4569    4813