วันที่ 26 พ.ค. 59 จ.ลำปาง มีการประชุมเพื่อเตรียมจัดเวทีขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการจังหวัด โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง