คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เภสัชกร หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพล้วนต้องปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมหลักดังนี้

1. ความเกื้อกูล ที่ผู้ให้บริการต้อง…
– ปฏิบัติด้วยความใส่ใจในตัวของผู้รับบริการและสวัสดิการของเขา
– การปฏิบัตินั้นต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ
2. ความเป็นธรรม บนหลักการที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
3. เคารพการตัดสินใจของบุคคล ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะได้มาซึ่งความยินยอม และต้องเคารพความเป็นส่วนตัว/ความลับของผู้รับบริการ

ค่านิยมทั้ง 3 นี้ถือเป็นสิ่งที่จะต้องมีในงานบริการคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

หมายเหตุ : ข้อมูลวิจัยงานบริการทางคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น มาจากการวิจัยโดย Sue Alford, MLS ปี 2009 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพื่อวัยรุ่น