วันที่ 19 พ.ค. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการทำงานในระดับจังหวัด และใน 3 อำเภอเป้าหมาย ได้แก่ อ.เมือง อ.บ้านธิ และอ.ป่าซาง ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีการเชื่อมโยงระบบบริการ และบูรณการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน การประชุมครั้งนี้ยังมีการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งกลไกการทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นต่อไป