วันที่ 19 พ.ค. 59 จ.เชียงราย จัดประชุมทีมตรวจสอบภายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของทีมประเมินภายใน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เชียงราย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย