วันที่ 16-18 พ.ค. 59 จ. ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน และครูที่ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ในพื้นที่ อ.ภูเขียว จำนวน 40 คน การอบรมครั้งนี้นอกจากสร้างเครือข่ายและวางแผนการทำงานแล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กในโรงเรียน ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก 1 โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ