จ.พะเยา จ.นครราชสีมา และ จ.เลย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบความเปลี่ยนแปลงที่เป็นแนวโน้มที่ดีในการทำงาน

9เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

92การประชุมจัดขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ต่อคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์ฯ โดยมีตัวแทนคณะทำงานโครงการฯ จาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.พะเยา จ.นครราชสีมา และ จ.เลย ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ซึ่งพบว่า อัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15 – 19 ปี ใน 3 จังหวัดมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการดำเนินโครงการฯ     ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน อาทิ มีการเชื่อมภาคีเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ เกิดการรวมทรัพยากร (matching fund) ในพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกัน เกิดการขับเคลื่อนงานด้านเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ฯลฯ การประชุมครั้งนี้นอกจากเป็นการรายงานความคืบหน้าแล้ว ยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละจังหวัด ที่สามารถนำวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆจากการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ต่อในจังหวัดตนเองอีกด้วย

93หลังจากการรายงานของทั้ง 3 จังหวัด ที่ประชุมมีการรายงานถึงการเตรียมการรองรับการบังคับใช้ พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง จากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ซึ่งจะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมกับรับฟังสรุปผลของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 20 จังหวัด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายนที่ผ่านมา โดย ศ.ดร. ศิริพร จีรวัฒน์กุล ทีมประเมินผลโครงการฯ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในประเด็นการทำงานกับเยาวชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมในเวทีครั้งนี้ เพราะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป