วันที่ 17 พ.ค. 59 จ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และวางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีนี้ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทั้งจากระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์