วันที่ 13 พ.ค. 59 กทม. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรค ร่วมถึงหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์จำนวน 90 คนที่ผ่านการอบรมครูเพศศึกษาไปแล้วในปี 2558-2559 ณ ห้องประชุมปราโมทย์ น้อยวัฒน์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์