ระหว่างวันที่ 2-4 และ 10-12 พ.ค. 59 กทม. จัดอบรมครูเพศวิถีศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน โดยผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมปราโมทย์ น้อยวัฒน์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์