“พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่น” หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญจากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 “การตั้งครรภ์…ในวัยรุ่น” โดยเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือล้วนได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีอภิปราย การบรรยาย วงพูดคุยกลุ่มย่อย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในงานดังกล่าว ซึ่งมีข้อมูลที่น่ารู้และเป็นประโยชน์กับคนทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นในหลากหลายมิติ อาทิ วาทกรรมเรื่องท้อง แท้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการทำงานท้องวัยรุ่น บทเรียนการทำงานท้องในวัยรุ่นจากต่างประเทศ ฯลฯ

เนื้อหาในหนังสือนอกจากจะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังทำให้เห็นว่าการทำงานเพื่อรับมือเรื่องท้องในวัยรุ่น ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังสังคม โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทำงานแบบบูรณาการ เชื่อมร้อยเป็นเครือข่าย แต่ใครหรือหน่วยงานใดควรมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร ต้องไปติดตามกันต่อในหนังสือค่ะ