วันที่ 16 พ.ค. 59 จ.สุพรรณบุรี จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่นให้กับผู้ปกครองที่มีลูกอายุระหว่าง 10-19 ปี จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงพยาบาลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี