วันที่ 2-3 พ.ค. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมภาคีเครือข่ายคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยทบทวนการทำงานในปีที่ 1 เพื่อประเมินต้นทุนในการทำงาน ค้นหาช่องว่างและทิศทางการทำงานในปีที่ 2 ในการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ รวมถึงหาแนวทางสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของเยาวชนตามกรอบภารกิจของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน ณ เดอะ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จ.ลําพูน