วันที่ 2 พ.ค. 59 จ.ตาก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับตัวแทนจาก 3 อำเภอที่เป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการ (อ.เมืองตาก อ.บ้านตาก อ.แม่สอด) รวมถึงการจัดทำเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม โดยทีมประเมินภายใน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก