พบกับ นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ที่มาชี้แจงเกี่ยวกับ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งคนทำงานสามารถเข้าใจถึงมาตราต่าง ๆ ใน พรบ.ฉบับดังกล่าว ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ต่อไป