ปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นอย่างแข็งขัน ซึ่งคนทำงานในประเด็นนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการทำงานหลายฉบับ อาทิ 1. พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 2. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2558 – 2567 3. การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4. โครงการอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ

หลายคนอาจสงสัยว่าหากพื้นที่จะต้องรับผิดชอบในหลาย ๆ โครงการเกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์หลายฉบับควรทำอย่างไร อันที่จริงแล้วเมื่อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์แต่ละฉบับจะพบว่ามีภารกิจในการทำงานที่ใกล้เคียงกัน หากเรานำยุทธศาสตร์ที่เราเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงกันจะช่วยทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของการทำงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น

วันนี้มีตัวอย่างของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการทำงานเรื่องท้องในวัยรุ่นมานำเสนอ โดยเป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานของ จ.เลย ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2558 – 2567 กับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และโครงการอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งอาจเป็นแนวทางการบูรณาการให้กับจังหวัดอื่น ๆ ในการวางแผนการทำงานในพื้นที่ตัวเองต่อไป

 

ดาวน์โหลด ที่นี่