วันที่ 22 เม.ย. 59 จ.เลย จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับ 9 ภารกิจ รวมถึงจัดทำร่างคู่มือยุทธศาสตร์จังหวัด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.เลย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านศึกษา สาธารณสุข พมจ. อปท. กศน. วัฒนธรรม แรงงานจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง สมัชชาสุภาพ สภาเด็กและเยาวชน เอ็นจีโอ (NGO) และสื่อมวลชนในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย