วันที่ 22 เม.ย. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำพูน จัดการประชุมเพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นรายกรณีศึกษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระบบสุขภาพ การศึกษา และชุมชน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม รพ.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน