วันที่ 22 เม.ย. 59 จ.นครพนม จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และทำข้อตกลง MOU ระหว่างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานศึกษาใน จ.นครพนม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ รพ.นครพนม จ.นครพนม