วันที่ 21-23 เม.ย. 59 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวเยาวชนแข็งแรงเชิงบูรณาการ ตามภารกิจที่ 2 เพื่อสร้างเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสร้างศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตแก่ครอบครัวและเยาวชนในชุมชน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ปกครองและเยาวชนจำนวน 100 คน ณ วัดหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์