ทีมงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 20 จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ในประเด็นการทำงานกับกลุ่มวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) สสส. กล่าวถึงการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการเพิ่มเติมข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือบทเรียนการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ให้กับทีมทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ดำเนินการอยู่ใน 20 จังหวัด ที่ดำเนินการโดยใช้ยุทธศาสตร์ 9 ภารกิจในการขับเคลื่อนการทำงานในจังหวัด โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ลงครึ่งหนึ่ง

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สสส. ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคม และมีการขับเคลื่อนงานในหลายภาคส่วน อาทิ มีทีมกลางในการขับเคลื่อนงานจากหลายกระทรวง (สาธารณสุข ศึกษาธิการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงาน มหาดไทย และวัฒนธรรม) องค์กรระหว่างประเทศ (UNFPA UNICEF) และมหาวิทยาลัย มีการผลักดันร่างยุทธศาสตร์ 10 ปีในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการผลักดันพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้การดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดผลลัพธ์ตามที่โครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ทพ.ศิริเกียรติ กล่าวต่อว่า ในปี 2555 สสส. ตั้งเป้าหมายในการทำงาน 10 ปีข้างหน้า โดยหนึ่งในนั้นคือการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเชื่อมโยงกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายจึงมีการออกแบบแผนย่อยจำนวน 15 แผน ซึ่งแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพคือหนึ่งในแผนย่อยดังกล่าว ที่ดำเนินการใน 4 ประเด็น คือ สุขภาวะทางเพศ สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา โดยแผนงานที่คนทำงานโครงการการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเกี่ยวข้องคือแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่มีประเด็นหลักในการทำงาน 3 เรื่อง คือ เอชไอวี การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความรุนแรงจากพฤติกรรมทางเพศ

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศมีจุดเน้นอยู่ 4 ด้านคือ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อสร้างฐานคิดใหม่ให้กับสังคมไทยในเรื่องเพศ สร้างการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม และพัฒนาจังหวัดนำร่องเพื่อเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนากลไกในระดับชาติ ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันของคนทำงานใน 20 จังหวัดของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการทำงานของแผนงานนี้