วันที่ 19 เม.ย. 59 จ.ขอนแก่น จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโคกสี เพื่อสำรวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนรวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บเป็นฐานข้อมูลในการทำงานของตำบลต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 180 คน ณ รพ.สต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น