“แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงภาวะและสถานการณ์การตั้งครรภ์และการคลอดของวัยรุ่นในประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นแง่มุมต่าง ๆ ของสถานการณ์นี้ อาทิ ความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล การเปลี่ยนแปลงของวิถีทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่อาจมีส่วนทำให้วัยรุ่นมีทางเลือกที่จำกัดในการคลี่คลายสถานการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

รายงานฉบับนี้ยังมีการเสนอแนวทางเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในการตั้งครรภ์และการคลอดของวัยรุ่นไทยให้ลดน้อยลง อาทิ ให้การศึกษาในเรื่องเพศ การส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับเด็กวัยรุ่น การทำให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์ในด้านต่าง ๆ การให้พลังกับวัยรุ่นหญิงและเด็กหญิงด้านเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ เนื้อหาของรายงานมาจากการสัมภาษณ์ การวิจัย การทบทวนข้อมูลตัวเลขและตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำงานในขอบข่ายเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่
[pdf-embedder url=”http://www.thaiteenpreg.com/wp-content/uploads/2016/04/State-of-Thailand-Population-Report-on-adolescent-pregnancy.pdf”]