วันที่ 8 เม.ย. 59 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และหาแนวทางในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในปีที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการฯ ผู้ประสานงานระดับอำเภอซึ่งเป็นอำเภอต้นแบบ (อ.เมือง อ.แก้งคร้อ อ.หนองบัวระเหว อ.ภูเขียว) และผู้ประสานงานระดับตำบล ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ