วันที่ 8 เม.ย. 59 จ.เลย จัดอบรมเรื่องการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลานภายในครอบครัว เพื่อให้ผู้ปกครองมีทัศนคติและความรู้ในเรื่องเพศ ที่จะส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุตรหลานในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย วิธีคุมกำเนิด และการเข้าถึงระบบดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ การอบรมดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สคร. 7 และ 8 โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย