วันที่ 1 เม.ย. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ 9 ด้าน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.บ้านธิ ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น จำนวน 170 คน ณ หอประชุม อ.บ้านธิ จ.ลำพูน