กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เปลี่ยนแปลงวันในการจัดประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ “มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์” จากวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rh.anamai.moph.go.th รับจำนวนจำกัด (หากครบจำนวน ระบบจะปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดและไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะจากต้นสังกัด ส่วนผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ข้างต้น