วันที่ 7 เม.ย. 59 จ.นครพนม ประชุมสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และวางแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ในปีที่ 3 ที่จะมีการขยายพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครพนม