วันที่ 30 มี.ค. 59 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ร่วมกับคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมถวายความรู้เรื่องเพศแก่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 50 รูป ณ ห้องประชุมวัดศรีชุม อ.เมือง จ.ลำพูน โดยพระภิกษุและสามเณรต่างให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ