วันที่ 30 มี.ค. -1 เม.ย. 59 จ.เลย จัดอบรมบุคลากรจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย และครูจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา และโรงเรียนผาอินแปลงวิทยา รวมทั้งสิ้น 40 คน ในการใช้หลักสูตรทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา เพื่อขยายผลการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และทักษะชีวิตในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงแรมเลยพาเลซ จ.เลย