วันที่ 23 มี.ค.59 คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำพูน จัดการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กรายกรณีศึกษา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานด้านสุขภาพ การศึกษา งานปกป้องคุ้มครอง และชุมชน ในการช่วยเหลือและติดตามเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้รับบริการที่เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในชุมชน และมูลนิธิรักษ์ไทย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยไซ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน