วันที่ 22 มี.ค. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เติมแนวคิดเรื่องเพศ การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก และการเสริมทักษะในการช่วยเหลือวัยรุ่น โดยใช้กลไกชุมชนและทีมสหวิชาชีพเพื่อการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแกนนำชุมชน และแกนนำอาสาสมัคร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง จ.ลำพูน