วันที่ 26-27 มี.ค.59 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในโรงเรียนมัธยม กศน.และในชุมชน ในเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทัศคติที่ถูกต้องต่อประเด็นเรื่องเพศ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงสามารถออกแบบกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำเยาวชนจากพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.สันทราย และ อ.แม่ออน จำนวน 57 คน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการบ้านสหกรณ์ตามพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่