วันที่ 22-23 มี.ค. 59 จ.ชัยภูมิ จัดอบรมสรุปบทเรียนแกนนำเยาวชน เพื่อทบทวนและตั้งเป้าหมายการทำงานในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และลดปริมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ รวมถึงเพิ่มเติมความรู้เพื่อสนับสนุนการวางแผนและกระบวนการทำงาน ซึ่งได้รับการสนันสนุน งบประมาณการอบรม จาก รพ.ชัยภูมิ โดยมีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องสัมนา AB เพลาเพลินบุรีรัมย์ รีสอร์ท