กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ “มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์” ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเนื้อหาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ต่อไปในอนาคต

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rh.anamai.moph.go.th รับจำนวนจำกัด (หากครบจำนวน ระบบจะปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดและไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะจากต้นสังกัด ส่วนผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ข้างต้น

[pdf-embedder url=”http://www.thaiteenpreg.com/wp-content/uploads/2016/04/AgendaRH5@59.pdf”]