วันที่ 21 มี.ค.59 คณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองหลักสูตรการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลานวัยรุ่น ดำเนินการโดยเครือข่ายเอดส์จังหวัดเลย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สคร.7 และ 8 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่นของบ้านโนนสว่าง จำนวน 35 คน ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)