วันที่ 24 มี.ค 59 จ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมเวที “นายกคุยกับเยาวชน” ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เยาวชน กับนายกเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยได้รับการสนับสุนนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร